ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Drucken

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Π.Δ. 365/2002
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Π.Δ. 30/2006
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ
  4. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΝΟ ΚΑΝ. 1148/2001
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟ
  6. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΝ. 1580/2007
  7. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ν. 3919/2011 ΕΜΠΟΡΙΑ Φ.Π.
  8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ Φ.Π.
  9. ΑΙΤΗΣΗ KATOXHΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ
  10. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
  11. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑ-ΣΕΩΝ  ΚΑΝ. 1234/2007
  12. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΝ. 1234/2007